Posts Tagged ‘استیو جابز’

  1. جمله قصار – کارآفرینی – ۲

    شهریور ۶, ۱۳۹۱ توسط امین

    من قانع شده‌ام که نیمی از آن‌چه کارآفرینان موفق را از ناموفق‌ها متمایز می‌کند پشتکار است.