Posts Tagged ‘تلاش’

  1. جمله قصار – آغاز

    آوریل 13, 2012 توسط امین

    امروز دست به کار شوید، نه فردا. هرکاری را باید دیروز آغاز می کردید. هرچه زودتر شروع کنید، زمان بیشتری برای اشتباه کردن دارید.