Posts Tagged ‘جمله قصار’

  1. جمله قصار – کارآفرینی – 2

    آگوست 27, 2012 توسط امین

    من قانع شده‌ام که نیمی از آن‌چه کارآفرینان موفق را از ناموفق‌ها متمایز می‌کند پشتکار است.