Posts Tagged ‘زمان’

  1. جمله قصار – آغاز

    فروردین ۲۵, ۱۳۹۱ توسط امین

    امروز دست به کار شوید، نه فردا. هرکاری را باید دیروز آغاز می کردید. هرچه زودتر شروع کنید، زمان بیشتری برای اشتباه کردن دارید.